INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  [Z]  
[1] 2 3 4 5
1. zadania petersberskie 
  – zostały sformułowane w tzw. deklaracji petersberskiej przez Radę Ministerialną Unii Zachodnioeuropejskiej na posiedzeniu 19 czerwca 1992 w rezydencji rządu RFN na wzgórzu Petersberg w ...
2. zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa 
  – jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 87–89 TWE. Zgodnie z postanowieniami traktatu zabroniona jest jakakolwiek pomoc świadczona przez państwo lub ...
3. zakaz nadużywania pozycji dominującej 
  – jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 82 TWE. Nadużywaniem pozycji dominującej na wspólnym rynku lub znacznej jego części przez jedno lub kilka ...
4. zakaz nadużywania przedsiębiorstw państwowych 
  – jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 86 TWE i odnoszący się do przedsiębiorstw publicznych oraz tych, którym państwo gwarantuje szczególne lub wyłączne ...
5. zakaz porozumień ograniczających konkurencję 
  – jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 81 TWE. Zgodnie z postanowieniami traktatu wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje grup ...
6. zalecenie 
  – jeden z dwóch aktów prawa wtórnego, obok opinii, nie mający mocy wiążącej. Wyraża stanowisko lub ocenę w danej sprawie, może zawierać propozycje wykonania pewnych działań. Z. wydają z ...
7. zanieczyszczający płaci 
  (ang. Polluter Pays Principle) – jedna z zasad polityki ochrony środowiska Wspólnoty, zgodnie z którą podmiot emitujący zanieczyszczenia ponosi finansową odpowiedzialność za szkody ...
8. zasada 
  subsydiarności (pomocniczości) – jedna z zasad prowadzenia polityki przez Wspólnotę Europejską, zgodnie z którą działania legislacyjne i organizacyjne powinny być podejmowane na możliwie ...
9. zasada awangardy 
  zasada elastyczności
10. zasada „brak nakazu, brak zakazu” 
  (ang. no compulsion, no prohibition) – wprowadzona rozporządzeniem Rady 974/98/EC z 3 maja 1998 w sprawie wprowadzenia euro zasada swobody wyboru w posługiwaniu się walutą narodową lub ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  [Z]  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...