INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
1. jeden raz, ostatni raz 
  – wprowadzona w 1999 zasada dotycząca pomocy państwa dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. Oznacza ona, że przedsiębiorstwo może korzystać z państwowych środków na ...
2. jednolitość rynku produktów rolnych 
  – jedna z zasad Wspólnej Polityki Rolnej, oznaczająca swobodny przepływ produktów rolnych między państwami członkowskimi (dzięki likwidacji ceł i innych barier handlowych, wprowadzeniu ...
3. Jednolity Akt Europejski 
  – dokument przyjęty w grudniu 1985 przez Radę Europejską po intensywnych pracach trwających od 1984. Wszedł on w życie 1 lipca 1987, wprowadzając nowe zasady funkcjonowania Wspólnoty ...
4. Jednolity Dokument Celny 
  (ang. Single Administrative Document, SAD) – wprowadzony konwencją z Interlaken z 20 maja 1987 o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD) dokument stosowany bez względu na rodzaj i ...
5. Jednolity Rynek Europejski 
  (ang. Single European Market) – zintegrowany rynek, którego granice wyznaczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej (tzw. rynek wewnętrzny UE). Program jego utworzenia zawarty był w ...
6. Jednostka ds. Planowania Strategicznego i Wczesnego Ostrzegania 
  – powstała na podstawie deklaracji nr 6, włączonej do Aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej 1996–97, poprzedzającej przyjęcie traktatu z Amsterdamu. Jednostkę utworzono w ramach ...
7. jednostka notyfikowana 
  – organizacje wyznaczone przez odpowiednie władze narodowe do wykonywania zadań wynikających z postanowień dyrektyw Nowego Podejścia. Notyfikacja danej jednostki polega na poinformowaniu ...
8. JRC 
  Wspólne Centrum Badawcze
9. jurysdykcja szczególna w sprawach cywilnych i handlowych 
  – zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej. Przepisy prawa wspólnotowego odpowiadają m.in. na pytanie, przed jaki sąd w innym ...
10. jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych 
  – zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych prawa wspólnotowego, osoby, które mają ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...