INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
1. laicyzacja  (późnołac. laicus - świecki, gr. laikós - ludowy)
  proces wyzwalania różnych dziedzin życia społ. i kult. spod wpływu rel. i organizacji kościelnych; nadawanie świeckiego charakteru instytucjom i zjawiskom społ. Przyczyny l. upatrywane są ...
2. laska marszałkowska 
  w Polsce od XIV w. symbol władzy, autorytetu, godności
i prawa marszałków wielkich koronnych, podkoronnych, sejmowych, sejmikowych i terytorialnych. Początkowo l.m. miała nie tylko charakter ...
3. Lassalle Ferdynand  (1825-64)
  prawnik, twórca reformistycznego kierunku
w niemieckim ruchu robotniczym; współpracował z K. Marksem. Zwolennik zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus, rzecznik legalnych metod działania ruchu ...
4. Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu  (Latin American Free Trade Association - LAFTA)
  organizacja utworzona na mocy Układu z Montevideo w 1960 przez 6 państw Ameryki Łacińskiej: Argentynę, Brazylię, Meksyk, Paragwaj, Peru, Urugwaj, do których dołączyły - Kolumbia, Ekwador, ...
5. leasing  (ang.)
  umowa zbliżona formą do umowy najmu i dzierżawy, polegająca na tym, że określony przedmiot transakcji np. samochód transportowy zostaje przekazany osobie, która ma obowiązek wnieść opłatę leasingową ...
6. legacja  (łac. legatio - poselstwo)
  prawo nawiązywania i utrzymywania stosunków dypl., wysyłania (czynne prawo legacji) i przyjmowania (bierne prawo) przedstawicieli dypl. Przysługuje w pełni państwom samodzielnym, z biernego prawa ...
7. Legia Cudzoziemska  (franc. Legion Etrangere)
  formacja wojsk najemnych tworzona z żołnierzy różnych narodowości. Jej początki wiążą się z wojnami kolonialnymi i obroną imperium Francji. Została utworzona w 1831 w Algierii
z żołnierzy ...
8. legislacja  (łac. lex, legis - prawo)
  proces tworzenia przez organy państwowe
i samorządowe aktów prawnych powszechnie obowiązujących na danym terenie. L. utożsamiana jest z kompetencjami parlamentu związanymi z uchwalaniem ...
9. legislatywa  (łac. legis latio - ustanowienie prawa)
  organ władzy ustawodawczej; nazwa nadawana z reguły parlamentowi. Termin związany z podziałem władz. Zadaniem l. jest stanowienie prawa w przeciwieństwie do egzekutywy. L. to ...
10. legitymizacja władzy  (dosł. upoważnienie do działania)
  uprawomocnienie władzy oparte na społ. akceptacji, posłuszeństwo wobec władzy nie jest wymuszone. W państwach demokr. najbardziej rozpowszechnioną formą l.w. są wolne wybory, łączy się to z ...
Słownik: edukacja obywatelska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 aborcja
 abdykacja
 abolicja
 absolutyzm
 adaptacja
 agent
 Adler Alfred
 administracja publiczna
 afera finansowa
 Agenda 2000
 agenda
 agencje informacyjne
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja
 abdykacja
 abolicja
 abolicjonizm
 aborcja
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...