INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
1. Radość pisania 
  wiersz ® W. Szymborskiej z tomu Radość pisania (1967), w którym autorka rozważa potencjalne możliwości poezji w tworzeniu obrazu świata. Sztuka i artysta oraz tajniki warsztatu poetyckiego ...
2. Raszewski Zbigniew  (1925-92)
  historyk teatru, prof. Instytutu Sztuki PAN, współred. "Pamiętnika Teatralnego". Autor wielu prac z historii pol. teatru, m.in. Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska (1955), ...
3. realizm w literaturze 
  kierunek polegający na ukształtowaniu wszystkich elementów dzieła lit. zgodnie z przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący zasady antycznej estetyki ® mimesis. Pojawił się ...
4. Redliński Edward  (ur. 1940)
  reportażysta, prozaik, dramatopisarz, członek redakcji m.in. "Gazety Białostockiej", "Kontrastów", "Kultury", współprac. radia. Jego twórczość aż do lat 80. dotyczyła problemów białostockiej wsi, ...
5. Reduta Ordona  (1832)
  krótki poemat opisowo-refleksyjny ® A. Mickiewicza. Jeden z utworów tworzących legendę powstania listopadowego, poświęcony obronie fortu na Woli w 1831 r. Ma postać opowiadania naocznego świadka ...
6. reformacja 
  ruch rel.-społ. w chrześcijaństwie XVI w., który doprowadził do wyodrębnienia się niezależnych od papiestwa Kościołów protestanckich. Bezpośrednim celem r. była odnowa życia rel., wyraźne ...
7. Rej Mikołaj  (1505-69)
  pisarz, jeden z czołowych przedstawicieli lit. renes., zwany ojcem lit. pol., od 1525 w środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach polit. ...
8. reneizm 
  sposób ukształtowania bohatera lit. upowszechniony w lit. romant. zgodnie z pierwowzorem tytułowej postaci opowiadania F. R. de Chateaubrianda René; postawa nacechowana samotnictwem, ...
9. renesans  (wł. rinascita, franc. renaissance = odrodzenie, rozkwit)
  epoka w dziejach kultury europ. trwająca we Włoszech od XIV w. do pocz. XVI w., w Polsce od końca XV w. do pocz. XVII w. Podstawą zmian kulturowych kształtujących nowy sposób myślenia stały się: ...
10. "Res Publica" 
  czasopismo społ.-kult. wychodzące w Warszawie w l. 1979-81 jako kwartalnik w ® drugim obiegu, od 1987 oficjalnie jako miesięcznik, a od 1992 pt. "Res Publica Nowa". Red. naczelnym jest M. Król. ...
Słownik: literatura polska
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 A B C
 A jak królem, a jak katem będziesz
 A jak poszedł król na wojnę
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 Akademia Zamojska
 Alarm
 Albertus
 almanach
 Antymonachomachia
 Antek
 Anka
 Anioł ognisty
 Anielka
 A B C
 Abramow-Newerly Jarosław
 absurd
 "Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali …" moja niewyczerpana oda do radości
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...