INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Synonimów i antonimów

Synonimów i antonimów
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


akcesja– proces przyłączania się państw kandydujących do Unii Europejskiej. Podstawę prawną przyjęcia państwa do Unii Europejskiej stanowi art. 49 (dawny art. O) Traktatu o Unii Europejskiej, stanowiący, że pierwszym etapem procesu akcesyjnego jest złożenie przez państwo kandydujące wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej na ręce państwa aktualnie sprawującego Prezydencję Rady Unii Europejskiej. W następnym etapie Rada występuje do Komisji Europejskiej o opinię (avis) na temat wniosków o członkostwo złożonych przez państwa kandydujące. Końcową częścią opinii jest rekomendacja rozpoczęcia procesu negocjacji akcesyjnych z kandydatem. Po zakończeniu procedury negocjacyjnej przewodniczący Rady Unii Europejskiej, przewodniczący Komisji oraz przedstawiciel państwa kandydującego podpisują Traktat Akcesyjny. Końcowym etapem procesu akcesji jest ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego przez państwo kandydujące (według własnej narodowej procedury), państwa członkowskie oraz (od momentu wejścia w życie Jednolitego Aktu Europejskiego) przez Parlament Europejski. Od momentu przyjęcia Traktatu z Maastricht można przystąpić tylko do Unii Europejskiej jako całości, wcześniej przystępowano do każdej z trzech Wspólnot Europejskich (EWG, EWWiS, EURATOM) osobno.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa