INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Wielka księga imion

Wielka księga imion
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Agis– program ramowy Unii Europejskiej 1 stycznia 2003 – 31 grudnia 2007, dotyczący współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w ramach obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, uruchomiony na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej z 22 lipca 2002. Ogólnym celem programu jest zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa, celami szczegółowymi zaś są: wypracowanie, wprowadzenie w życie i dokonanie oceny właściwej polityki europejskiej; wspieranie budowy sieci, współpracy odnoszącej się do ogólnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wszystkich państw członkowskich, wymiany i rozpowszechniania informacji, doświadczeń i sprawdzonych praktyk oraz lokalnej i regionalnej kooperacji, jak też dalsze udoskonalanie i dostosowywanie kształcenia i dokształcania, a także rozwijanie badań naukowych i technicznych; zachęcanie państw członkowskich do intensyfikowania współpracy z państwami kandydującymi, innymi państwami trzecimi oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi. W ramach programu mają być wspierane projekty dotyczące współpracy: ogólnej sądowej oraz w sprawach karnych, łącznie z kształceniem i dokształcaniem, współpracy organów ścigania, między organami ścigania albo innymi instytucjami publicznymi lub prywatnymi w państwach członkowskich, które uczestniczą w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i niezorganizowanej, współpracy między państwami członkowskimi w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów ofiar w procesach karnych. Program przewiduje dofinansowywanie projektów, w których czas realizacji nie przekracza dwóch lat, a partnerami są co najmniej trzy państwa członkowskie lub dwa państwa członkowskie i jedno państwo kandydujące, przedkładanych przez publiczne lub prywatne organizacje i instytucje (np. związki zawodowe, zrzeszenia pracodawców, instytuty badawcze, instytucje kształcenia i dokształcania) i skierowanych do następujących grup osób: przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziów, prokuratorów, adwokatów, urzędników sądowych, funkcjonariuszy policji kryminalnej, komorników, ekspertów, tłumaczy sądowych i innych osób pracujących na potrzeby wymiaru sprawiedliwości); funkcjonariuszy i innych pracowników organów ścigania, odpowiedzialnych za prewencję oraz wykrywanie i zwalczanie przestępstw; urzędników innych organów oraz reprezentantów stowarzyszeń, związków zawodowych, nauki i gospodarki, zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i niezorganizowanej; reprezentantów instytucji zajmujących się opieką nad ofiarami, łącznie z organami imigracyjnymi i pomocy socjalnej. Program obejmuje następujące kategorie działań: kształcenie i dokształcanie, opracowywanie i wdrażanie programów wymiany i praktyk, prace studyjne i badawcze, rozpowszechnianie osiągniętych rezultatów, wspieranie współpracy między organami ścigania i sądami państw członkowskich albo innymi instytucjami publicznymi lub prywatnymi państw członkowskich uczestniczącymi w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, np. przez udzielanie pomocy przy tworzeniu sieci, organizowanie konferencji i seminariów. Zgodnie z ogólną zasadą dofinansowanie jednego projektu nie powinno przekroczyć 70% jego łącznych kosztów. Na realizację programu w budżecie Wspólnoty Europejskiej przewidziano 65 mln euro. Zob. też Deklaracja Transatlantycka, ekonomiczne partnerstwo transatlantyckie, atlantycka opcja.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa