INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Agenda 2000(franc. agenda– notatnik, terminarz) – dokument opracowany przez Komisję Europejską, ogłoszony w Parlamencie Europejskim po zakończeniu Konferencji Międzyrządowej Unii Europejskiej 16 lipca 1997 przez Jacques'a Santera, przedstawiający cele i politykę Unii Europejskiej na przełomie wieków. Zaproponowana strategia rozwojowa zakłada równoległość dwóch zadań – wzmacniania UE i rozszerzania jej granic. Według niej siła Unii, a przez to możność sprostania wyzwaniom XXI w., zależy od stałego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, zahamowania bezrobocia, podnoszenia poziomu życia obywateli Unii – a temu celowi będzie służyć reforma podstawowych polityk szczegółowych ( fundusz strukturalny, wspólna polityka rolna, reforma instytucji i procesu decyzyjnego, polityka społeczna) oraz objęcie Europy Wschodniej procesami integracyjnymi. Komisja dokonała także skrupulatnej analizy stanu przygotowania dziesięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej kandydujących do Unii, rekomendując rozpoczęcie negocjacji z Węgrami, Polską, Estonią, Czechami i Słowenią. Pozostałe kraje nie zostały wykluczone z procesu integracyjnego, a jedynie wskazano niezbędne warunki, które muszą spełnić, by sprostać gospodarczym i prawno-instytucjonalnym wymogom negocjowania członkostwa. Pełen raport będący rozwinięciem A.2000 został przedstawiony w grudniu 1997 na szczycie Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu, na którym wyznaczono termin rozpoczęcia negocjacji z pięcioma krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Cyprem na początek kwietnia 1998. A.2002 stanowi też strategiczny plan finansowy Unii na lata 2000–06, zawiera zreformowane, w stosunku do poprzednich planów finansowych Wspólnoty, podejście do kwestii wydatków i dochodów budżetu ogólnego. Ponadto uwzględnia wydatki związane z planowanym rozszerzeniem Unii o nowe kraje. W konsekwencji, oprócz tradycyjnych pozycji wydatków, A.2000 zawiera kategorie wydatków wynikających z pomocy przedakcesyjnej dla państw-kandydatów oraz wyodrębnia też środki na funkcjonowanie nowych członków już we Wspólnocie. Ponadto A.2000 zakłada wydatki rolne na stałym poziomie. Jednak wspólna polityka rolna, w większym niż poprzednio stopniu kieruje środki na bezpośrednie dopłaty dla rolników oraz rozwój obszarów wiejskich, jednocześnie zmniejszając ingerencje cenowe na rynku rolnym. Poziom wydatków rolnych w ramach wspólnej polityki rolnej ustalono na 40,5 mld dol. i 14 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. A.2000 w odniesieniu do Funduszy Strukturalnych wprowadza większą koncentrację zasobów na konkretną pomoc. Łączna suma środków przeznaczonych na politykę strukturalną w 2006 została określona na poziomie 213 mld euro. Zob. też avis Komisji Europejskiej; Fundusze Przedakcesyjne, cross-compliance.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa