INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


administracja publicznaorgany adm. wraz z obsługującymi je urzędami, których działalność obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, np. handel, rzemiosło, szkolnictwo, budownictwo mieszkaniowe, transport kolejowy i miejski, funkcjonowanie poczty, ochrona środowiska itp. A.p. w Polsce to: 1. adm. rządowa, którą na szczeblu centralnym tworzą: premier i rząd (ministrowie), na obszarze województwa: wojewoda i działające pod jego zwierzchnictwem zespolone służby (np. Służba Ochrony Zabytków), inspekcje (np. budowlana, sanitarna, weterynaryjna), straże (np. straż pożarna) oraz organy adm. niezespolonej (np. dyrektorzy urzędów celnych, statystycznych, górniczych, izb skarbowych) podporządkowane bezpośrednio właś-
ciwemu ministrowi lub generalnemu
inspektorowi, a w powiecie: zespolone inspekcje i straże: komend powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz inspektoraty (weterynarii, nadzoru budowlanego i sanitarnego) działające pod zwierzchnictwem starosty; 2. adm. samorządowa - występuje na szczeblu lokalnym i regionalnym (wojewódzkim), składa się z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych powoływanych przez radę gminy (powiatu). Ciałem kolegialnym jest zarząd, organem jednoosobowym natomiast wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w gminach z siedzibą w miastach), prez. miasta
(w miastach wojewódzkich i w gminach miejskich pow. 100 tys. mieszkańców) lub starosta (w powiatach). Na poziomie regionalnym organem wykonawczym sejmiku samorządowego jest zarząd, którym kieruje marszałek wojewódzki. Zob. administracja.


Źródło: Słownik Encyklopedyczny EDUKACJA OBYWATELSKA Wydawnictwo Europa