INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


absolutorium

(łac. absolutorium - zwolnienie)1. decyzja uprawnionego organu kolegialnego (np. parlamentu, wal-nego zgromadzenia) wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie (na ogół roku) organu wykonawczego (np. rządu, zarządu). Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym. Istota a. to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego, co nie wyklucza możliwości jego odwołania z innych powodów. A. to jedna z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. W Polsce Sejm ma prawo kontroli rządu. Zgodnie z Konstytucją, Rada Ministrów ma obowiązek w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o zadłużeniu państwa. Sejm po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli, podejmuje w ciągu 90 dni uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia rządowi a. Z wnioskiem takim występuje sejmowa Komisja Finansów Pub-licznych. Jeśli Rada Ministrów nie uzyskała a., musi podać się do dymisji; 2. stwierdzenie odbycia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu, w Polsce stosowane zwyczajowo, nie ma znaczenia prawnego.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny EDUKACJA OBYWATELSKA Wydawnictwo Europa